<%@ Language=JavaScript %> Hercegkútról

Hercegkúti Római Katolikus Egyházközség - Naár János honlapján

Egyházközségünk plébánosai, káplánjai


Filiális időszak

1.

1750 — 1773

Wittmann Ádám Jézus-társasági magyar és német áldozópap, tanár és hitszónok, templomi hitoktató, Sáros Nagy Patak; 1720. október 21-én lépett a rendbe; Kolozsvárt a grammatikát, Nagyszombatban az ethikát, Győrben a bölcseletet tanította 30 évig, azután Magyarország különböző helyein magyar hitszónok volt; a rend eltöröltetése után lelkész és egyházfő volt Pécsett. (*1700. december 24., Pécs - †1781. február 2., Pécs) Megjelent munkái: Defensio solennis intemerati Dei parae Conceptus. Tyrnaviae, 1797.; Panegyris D. Ignatio dicta. Tyrnaviae, 1798 (?). (Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, Budapest, 1891)

Wiser Antal Jézus-társasági (jezsuita) pap és hitszónok, Sáros Nagy Patak; Klagenfurtban elvégezvén a bölcseletet, 1731. október 27-én lépett a rendbe; miután Spanyolországban és Nyugat-Indiában négy évig tartózkodott, visszatért Ausztriába s itt, valamint Stiriában, úgy hazánkban is mint hittérítő és vasárnapi hitszónok működött (Patakon 1754-től); a rend föloszlatása után (1773) Bécsbe költözött. (*1712. szeptember 8., Mauther (Karintia) - 1789. szeptember 13., Bécs) Munkája: Der in Leben, und Todt wunderthätige Indianer und Japaneser Apostel Franciscus Xaverius aus der Gesellschaft Jesu, verfasset und vorgetragen... zu Patak in Ober-Ungarn im Jahr. 1758. Caschau. (Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, Budapest, 1891)

Fleckel Vince és Tann József káplánok, Sáros Nagy Patak

2.

1774 — 1788

Josef Holl német pap; Életút: ...  1774-81: Sáros Nagy Patak, Trautsondorf, káplán; 1781-90: Gyöngyöshalász, plébános; ...; 1792-97: Hejőkürt, plébános; ...

Káplánsági időszak

3.

1788 — 1790

Bossányi Imre Szent Domonkos-rendi szerzetes; Életút: ... 1788-90: Trautsondorf, helyettes lelkész; ...; 1805-22: Detek, plébános; ...

4.

1790 — 1799

Szathmáry Domonkos helyettes lelkész, premontrei szerzetes, könyvvizsgáló (cenzor); (†1827. november 24., Pozsony) Megjelent könyve: Meg-tzáfolás azon vádolás-tételek ellen, mellyeket egy református úr katholikus keresztény vallástétel név alatt 1791-dik esztendőben engedetlenül közrebocsátott. Pest, 1795. és 1799. (Az 1795. évi kiadás első oldala ide kattintva megjeleníthető.)

(Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, Budapest, 1891)

5.

1799 — 1808

Linth Jakab (*1749 Pinkefeld/Pinkafő - Burgenland) p. 1772 Eger (magyar és német nyelven); helyettes lelkész, világi pap;

Plébániai időszak

Életút (1772-1799): Heves, káplán; Munkács és Mező-Petri, adminisztrátor; Csanálos, segédlelkész; Sándorfalva, Nagy-Ág, Nagy-Kázmér, Szinyér-Várallya, plébános

1808 — 1826

Linth Jakab plébános, világi pap (†1826. január 7. Trautsondorf, temetve ugyanitt)

6.

1826 — 1845. március 12.

Bellosits János plébános, világi pap (betegségében Füzesséry István helyettesítette Patakról; †1845. március 12.)

1845. március — 1847 Liptsey György *1790 Kassa, p. 1813 Eger; Életút: 1813-24: Eger, püspöki írnok; Tarcal, segédlelkész; Kassa, tanulmányi felügyelő és szemináriumi tanár; 1824-37: Hejce, plébános; 1837-45: Tállya, plébános; Sárospatak, plébános; 1842: bártfai prépost; 1845-47: Trauczonfalva, helyettesítő lelkész; ... ; 1851-65: Kassa, kanonok, a kassai székesegyházi káptalan tagja, 1858.04.20: nagyprépost, 1863-65: tribunici választott (címzetes) püspök; †1865

7.

1847

Pavliár Károly pataki helyettes lelkész, világi pap

8.

1848 — 1850. augusztus

Szakszon József világi pap; Életút: ... 1848-50: Trauczonfalva, helyettes lelkész; 1850-83: Monok, plébános; ...

9.

1850. augusztus — 1858. március

Grofcsik József világi pap; Életút: ... 1850-58: Trauczonfalva, helyettes lelkész; 1858-90:  Abaújnádasd, plébános; Koksó-Mindszent plébános, c: kassai püspöki Szentszék ülnöke ...

10.

1858. május — 1863. augusztus

Horváth Károly helyettes lelkész, világi pap

11.

1863. augusztus — 1869. február

Brogly Miklós plébános, *1822 Károlyfalva

1869. február — 1871 Brogly Miklós nyugalmazott pap, pataki káplánok

12.

1871 — 1879. május

Vrábely Mihály plébános

13.

1879. június — 1880. április

Margócsy András és Ignácz János pataki segédlelkészek, mint helyettesítők (Braun Ágoston kántor is temetett)

14.

1880. április — 1883. december

Somsák Elek helyettes lelkész; Életút: ... 1878-1880: Encs; 1880-1883: Trauczonfalva; 1883-1909 Erdőhorváti; ...

15.

1883. január 1. — 1896. november 1.

Kolbay Gergely plébános; Életút: Bártfa, Nagytárkány, Tállya, 1883-96: Trauczonfalva; 1896-1915: Tolcsva, plébános; szentszéki tanácsos; †1915. november 5. Tolcsva

16.

1896. december — 1899. július

Schlögl József helyettes lelkész (híres matematikus); előtte Metzenzéf (németül Metzenseifen, szlovákul Medzev, ma Szlovákiában van) városi káplán; gyakran helyettesítették Maliczky József és Meys Jakab sárospataki káplánok)

17.

1899. július 20. — 1915. március 14.

Páyer Ferenc plébános, *1867. november 5. Sárospatak; p. 1890, Kassa; Életút: 1889: Tállya, szerpap, káplán; 1890-99: Tállya, Szepsi, Sárospatak, segédlelkész, állami tanítóképző és református főgimnáziumi hitoktató; 1899-1915: Trauczonfalva/Hercegkút, plébános; 1915: Mád, plébános, 1915-40: a sátoraljaújhelyi Carolineum elemi és polgári leányiskola igazgatója, ap. protonotárius apátplébános; 1918-37: Sátoraljaújhely, Kassai Egyházmegye magyarországi püspöki helynöke, zempléni főesperes; 1939-44: Kassa, őrkanonok, c: 1911- kerületi alesperes, 1918- bélakúti c. apát, 1920- apostoli protonotárius †... £ 

18.

1915. március 15. — 1940. június 15.

Sztrisovszky Mihály apát-plébános, *1889. szeptember 25. Igló, Szepes vm., (Sztrisovszky Mihály - Stein Anna); p. 1912., Budapest; Életút: 1911-12: Budapest, hitoktató és nevelő, diakónus; 1912-15: Sóvár, Nagysáros, Kassa, káplán; 1915-40: Hercegkút, plébános, tanfelügyelő, közben: 1914-18: tábori lelkész; 1940-..: Tolcsva, apát-plébános; c: 1940. június 3. széplaki c. apát; †1965. április 28. Tolcsva £ 

19.

1940. június 15. — 1952. május 31.

Kovács Pál plébános (egyházi szolgálatai miatt perbe fogták és bebörtönözték); †1974. június 23.

20.

1950. április — november

Zsivkovich Ernő helyettes lelkész; Életút: ... 1950: Hercegkút; ... 1952-1964: Boldogkőújfalu, plébános; †1964. augusztus 10. £

21.

1950. november — 1951. november 15.

Dr. Gyulai Ferenc Illés O.F.M. ferences szerzetes, plébános, *1919. április 3. Sárospatak; p. 1943. június 13., fogadalom éve 1941; Életút: 1943-50: Szent Ferenc rend tagja; 1943-49: Gyöngyös Alsóváros, káplán; 1949-50: Debrecen Csapókert, káplán; 1950-51: Hercegkút, helyettes plébános; 1951-52: Miskolci útfenntartó, bányász; 1952-57: Debrecen, civil munka; 1957-60: Jászárokszállás, káplán; 1960-66: Tiszabezdéd, plébános; 1966-69: Poroszló, plébános; 1969-87: Mezőkeresztes II. plébánia, plébános; 1987- nyugdíjas; †2002. május 25. Mezőkövesd £ 

22.

1951. november 15. — 1953. augusztus 1.

Váraljai József S.D.B. szaléziánus; *1898. június 5. Boldogkőváralja; szerz. 1915. augusztus 15. Péliföldszentkereszt, p. 1927. július 10. Torino; Életút: 1927-1950: Esztergom-Tábor, Magyaróvár, Szombathely, Péliföldszentkereszt, Nyergesújfalu, Mezőnyárád; 1951: Boldogkőújfalu; 1951-1953: Hercegkút helyettes lelkész; ...; †1970. október 7.

23.

1953. augusztus 1. — 1966. április 1.

Kovács József érseki tanácsos, plébános; †1966. május 15. £

24.

1966. május 15. — 1976. január 15.

Isky István esperes-plébános, *1915. április 9. Bodrogolaszi; p. 1941. június 15. Kassa;  Életút: 1941-43: Szepsi, káplán Stumpf György plébános mellett; 1943: Gönc, káplán; 1943-44: Szepsi, káplán; 1944-45: Kassa, hitoktató; 1945: Szerencs, káplán; 1945-48: Tarcal, káplán; 1948-53: Felsőgagy, plébános; 1953-66: Szikszó, plébános; 1966-76: Hercegkút, plébános; 1976-83: Sátoraljaújhely, plébános; 1983-92: Rátka, plébános; 1992-2001: nyugdíjas; c: 1960- érseki tanácsos, 1963- érd. esperes, 1981- c. apát; †2001. november 17., Rátka (temetése Felsőgagy) £

25.

1976. január 20. — 1993. január 10.

Bocsor László esperes-plébános, *1939. december 16. Bódvaszilas; p. 1963. június 13. Eger; Életút: 1963-64: Vállaj, segédlelkész; 1964: Vállaj, adminisztrátor; 1964-65: Fehérgyarmat, segédlelkész; 1965-66: Hernádnémeti, káplán; 1966-72: Sárospatak, káplán; 1972-73: Sárospatak, helyettes plébános; 1973-76: Sárospatak, káplán; 1976-93: Hercegkút, plébános, c: 1985- h. esperes; †1993. január 10. Hercegkút, temetve ugyanitt £

26.

1993. január 10. — 1994. augusztus 1.

Dr. Götz Pál pápai protonotárius kanonok, főesperes, *1927.05.26. Hercegkút; p.1953. június 21. Budapest; Életút: 1954-57: Kisvárda, segédlelkész; 1957-66: Sátoraljaújhely Főplébánia, káplán; 1966-92: Hidasnémeti, plébános; 1992-: Sárospatak, plébános, közben Hercegkút helyettes plébános; c: 1970- érseki tanácsos, 1976-92 esperes, 1985-92 c. kanonok, 1992- pápai protonotárius kanonok, főesperes, †1999 £

27.

1994. augusztus 1. — 2015. július 31.

Polyák József plébános, a Sárospataki Kerület esperese, *1955.április 18. Hidasnémeti; p. 1978. június 18., Életút: 1978-80: Monok, káplán; 1980-82: Ricse, lelkész; 1982-94: Kenézlő, plébános; 1994-2015: Hercegkút, plébános; c: esperes £

28.

2015. augusztus 1. —

Mészáros Ferenc plébános, *1975. december 6. Karcag; p. 2003. június 21., Életút: 2003: Tiszafüred, káplán; 2003-2006: Gyöngyös-Felsőváros, káplán; 2006: Füzesabony, káplán; 2006-2008: Miskolc - Szent Anna plébánia, káplán; 2008-2010: Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium, iskolalelkész; 2010-2011: Sárospatak, káplán; 2011-2015: Kenderes, plébániai kormányzó; 2015- Hercegkút, plébános;  £

£   - az ikonra kattintva a plébános fényképe jelenik meg
p. -  pappászentelése
*  - született
†  - meghalt
c: - címei

7Vissza az előző oldalra


Az utolsó frissítés dátuma: 2016. február 29. hétfő
©Naár János 2005