<%@ Language=JavaScript %> Gombos-hegyi Kálvária » Az építés előzményei

Hercegkúti Római Katolikus Egyházközség - Naár János honlapján

Gombos-hegyi Kálvária » Az építés előzményei

A Kálvária építés szervezői (a jelen felhívás aláíróinak képviselői) nevében készítettem az alábbi tartalmú

szórólap formájában kinyomtatott dokumentumot.

 

A Kálvária megépítésének gondolata illetve igénye már évekkel ezelőtt felmerült Hercegkúton. Az is nyilvánvaló volt, hogy ennek az elsősorban szakrális, de művészeti és építészeti szempontból is nagy jelentőségű emlékhelynek a létrehozása csak közösségi összefogással képzelhető el. Ezt felismerve jött létre az Egyházközség, az Önkormányzat, a Közalapítvány és a Szövetkezet vezetői alkotta testület, amely felvállalta a tervezéssel, az előkészítéssel, a pénzügyi források összegyűjtésével és a megvalósítás szervezésével kapcsolatos feladatokat.

A hely kiválasztásában meghatározó szempont volt, hogy közterület legyen, másrészt a földrajzi és természeti környezet és a láthatóságot is figyelembe vettük. A felsorolt szempontoknak a Gombos-hegynek a Világörökség részét képező pincesoraitól a csúcsig terjedő része bizonyult a legmegfelelőbbnek. Az Önkormányzat a területet rendelkezésre bocsátotta, és a sétány megépítésének hatósági engedélyeztetését megindította. Az útvonal kijelölésekor figyelembe vettük a  domborzati adottságokat és azt, hogy az emelkedő az idősebbeket se terhelje túlzottan. Szempont volt az is, hogy a környezetet a legkisebb mértékben változtassa meg, és ne induljon el egy eróziós folyamat a hegyoldalon. A terepet a munkálatokhoz az Önkormányzat előkészítette, a sétány kialakításának gépi munkáit a Szövetkezet mint szolgáltató vállalta fel

Baráti kapcsolatok által hozzájutottunk a Balaton északi partján fekvő Paloznak helységben épült Kálvária fényképeihez. Az említett testületünk a képek megtekintése után úgy határozott, hogy a helyszínen is megnézi a német hagyományoknak megfelelő stílusú kálváriát. A Paloznaki Kálvária stációit egy dombra felvezető út két oldalára építették. A képen is látható stációk mély fülkéi egy-egy Jézus kínszenvedésének állomásait ábrázoló táblaképet foglalnak magukba. Az állomásokat téglából építették, majd vakolás után fehérre meszelték és tégla lapokkal lefedték. Az oszlop formájú stációkat körbefutó lekerekített párkányok, tompított élek díszítik. A kis kápolnákon az alkalmazott díszítő elemek és formák finom összhangja figyelhető meg. Ezek a stílusjegyek jellemzőek a németországi kálváriákra. A Kálváriát a keresztre feszített Krisztust ábrázoló feszületet, valamint a Mária Magdolnát és Szent Jánost ábrázoló szobrot magába foglaló igényesen megépített kis kápolna zárja.

Küldöttségünk, miután megtekintette a kálváriát, az ott jelenlévő építész szakemberekkel is konzultált a megvalósíthatóság kérdéséről. Abban mindenki egyetértett, hogy az itt látott keresztút igényesen megvalósított, a stációk a hagyományokon alapuló stílusjegyeket hordozzák. Egy hasonlóan megépített kálvária a Gombos-hegyen méltó módon szolgálná, hogy ott felidézzük a keresztre-feszítés történetét, fokozott átéléssel és tisztelettel adózhassunk Krisztus Urunk szenvedéseinek.

A jelenlévők részéről néhány módosítási javaslat is felmerült, amely elsősorban nem a külső megjelenést, hanem az építészeti megvalósítást érintette. A tartósság biztosítása érdekében az építményeket a paloznaki stílusban kiöntött kiváló minőségű beton elemekből javasolták, amelyek összeragasztás után egy fehér színű, műgyanta kötőanyagú, fagyálló kőőrleményből képzett felületi bevonatot kapnának. Ennek következtében a természetes hatás mellett a későbbi festések szükségtelenné válnának. Az oszlopok lefedése tégla helyett vágott kőlapokból történne, és ugyancsak terméskőből készülnének a stációkon lévő keresztek is. A mi változatunkban a stációfülkékben bronz domborművek kerülnek elhelyezésre, ezért az azok érvényesüléséhez szükséges fényhatás érdekében a fülkék mélységét csökkenteni szükséges. Ennek következtében a domborművek nagysága is növelhető és paloznaki képek fekvő formátuma helyett az álló elhelyezés alkalmazható.

A hagyományos 14 osztású kálvária kiegészül majd az Úr feltámadását megjelenítő 15. állomással. Ez a stáció formájában és méreteiben is eltér majd a többitől, ezzel is hangsúlyozva, hogy  a keresztény ember hite nem a sírba zárt, hanem a feltámadott Krisztusban teljesedik meg. A keresztutat a Gombos-hegy csúcsán felállított és így több oldalról is jól látható, három 4-5 méter magas fakereszt zárja majd.

A felsorolt módosításokat elfogadva a testület azt az egyhangú döntést hozta, hogy a stációk legyártásával megbízza az ott jelenlévő Pintér Lajos és Perjés Zoltán győri vállalkozók építőipari cégét, a terület előkészítésével, valamint az alapozási és építési munkákkal a Hercegkúti Szövetkezetet. Az említett vállalkozók a megrendelésünket elfogadták, és egyben bejelentették, hogy családjukkal egy-egy stációfülke előállításának költségét magukra vállalják, és egy barátjuk is hozzájárul egy stáció költségével a megvalósításhoz.

A 15 stációfülkében kerül majd elhelyezésre Molnár Levente bronzból készülő domborműsorozata. A keresztút művészi megjelenítése a római katolikus egyházban hagyományosnak tekinthető módon történik majd. A művész már többször készített hitből fakadó, vallásos témájú szobrokat, kisplasztikákat és régen érlelődő gondolatai öltenek majd formát a domborművekben. Az alkotó művészi elképzeléseit egyeztette mesterével, Kő Pál szobrászművésszel, akinek véleményét és tanácsait is meghallgatva elkészítette a domborművek rajzvázlatait. A képen az I. stáció: Jézus Pilátus előtt rajzvázlata látható. A műalkotások a szabadtéri fényviszonyok miatt megkívánják a magas plasztikát. A 70x56 cm-es képeken sokalakos mozgalmas kompozíció lesz, melyekben az alakok kihangsúlyozzák az adott kép mondanivalóját. Központi helyen minden esetben Jézus Krisztus áll, a többi figura az Ő alakját hivatott hangsúlyozni. A felületek lazán kezeltek, enyhén vibráló hatásúak lesznek, melyek fokozzák a drámai mondanivalót és megmutatják az anyagban lévő szépséget.  A művész elkészítette a XIII. stáció: Jézust leveszik a keresztről domborművének gipszvázlatát, melynek részlete látható a képen. Megállapodásunk szerint a gipszminták bronzba öntése csak az egyházközségi jóváhagyás után történik meg.

A Kálvária állomásai a kb. 400 méter hosszú sétány két oldalán, de minden esetben a falura nézően kerülnek felállításra. Az 2,5-3 méter széles útvonal mellett gondoskodni kell a csapadékvíz elvezetéséről illetve helyenként a lejtő oldali kőburkolat alá rejtett betonos megtámasztásról. A sétány kőburkolata az anyagi lehetőségek függvényében kerül kialakításra. A stációk vasbeton alapokon kerülnek elhelyezésre, ezek felszín feletti része andezit burkolatot kap.

A sétány mellett a környezetbe illő padokat is elhelyezünk azok számára, akik egy-egy állomásnál pihenni és elmélkedni szeretnének majd. A stációképek díszkivilágítása, valamint az útvonal térvilágítása érdekében felszín alatti elektromos hálózat kerül kialakítása.

Bizonyára sokakban felmerül a kérdés, hogy milyen forrásból fogjuk fedezni a Kálvária megépítésének költségeit? Az egyik főforrásunk lenne az egyházközség híveinek, a község lakosainak hozzájárulása. Számítunk továbbá a Hercegkútról elszármazottak adományaira is. Kérésünket eljuttatjuk a tengerentúlon élő volt hercegkútiakhoz, illetve leszármazottaikhoz is. Bízunk abban, hogy kérésünk sehol sem talál bezárt szívekre. Remélünk támogatást állami pályázati forrásból, az Egyházmegyei Főhatóságtól és más személyektől, szervezetektől is.

Az Önkormányzat magára vállalta a sétány megépítésének és az elektromos hálózat kialakításának költségeit. Az alapok és árkok kiásásához felkérjük a helybeliek munkafelajánlását, hiszen ezzel is csökkenthetők a kivitelezés költségei. A megvalósítás Egyházközségre háruló költségeinek tervezett nettó összege 8 millió Ft. Ennek alapján az egy stációra eső költség mintegy 500 ezer Ft. Jelen időpontig három család tett felajánlást egy-egy állomás megépítésének költségeire, továbbá a Szövetkezet és a Közalapítvány is felvállalta egy-egy  stáció létesítését. Mindazon családok és szervezetek nevét a stáción elhelyezett táblán megörökítjük, akik egy állomás megépítésének költségét magukra vállalják. Reméljük, hogy a jelzetteken túl is lesz még egy-egy állomásra felajánlást tevő család vagy vállalkozás. Mindezeken túl feljegyezzük minden adakozó nevét az adomány összegével az Egyházközségi Krónikában, a hercegkúti könyv 2. kiadásában és esetleg egy megörökítő táblán.

Felmerülhet az a kérdés is, hogy kiknek építjük a Kálváriát? Elsősorban mimagunknak, mi fogunk ott végigjárva elmélkedni Krisztus Urunk szenvedéseiről. Azonosulhatunk az értünk szenvedő Krisztussal, és erőt meríthetünk szenvedéseiből saját szenvedéseink, keresztjeink elviseléséhez. De építjük a Kálváriát mindazoknak, akik községünkbe ellátogatnak, legyenek bár vallásosak vagy vallástalanok. 

Hisszük, hogy a megvalósításra kerülő Kálvária méltó lesz községünk vallási hagyományaihoz és szolgálja majd az áhítat fölkeltését, a hitélet megőrzését és öregbíti Hercegkút jó hírét. A ma élő nemzedékek olyan örökséget hagynak az utódok számára, amely méltó folytatása lesz az elődeink hagyatékának. Adja Isten, hogy így legyen. A Kálvária felszentelésére 2004. szeptemberében, Szentkereszt felmagasztalásának ünnepén kerülne sor. A szentelésre szeretnénk felkérni Érsek főpásztor urat.

Bízunk abban, hogy döntésünkkel valamennyi hercegkúti, Hercegkútról elszármazott és minket támogató barátunk egyetért, és a támogatására számíthatunk.

A Gombos-hegyi Kálvária támogatói:

Hercegkúti Római Katolikus

Egyházközség

Hercegkút Német Nemzetiségi

Községi Önkormányzat

Hercegkútért Közalapítvány

Hercegkúti Szövetkezet

Hercegkútról Elszármazottak Baráti Köre

 

A fenti szórólapot az alábbi levél kíséretében megküldtük minden Hercegkútról elszármazott részére, illetve mindazon ismerőseink és barátaink számára, akiktől támogatást reméltünk.

2004 nyarán a következő levélben köszöntük meg az adományokat a támogatóinknak.

„Sarjadékuk híres lesz a nemzetek között,

és minden ivadékuk a népek körében.

Akik látják őket, elismerik majd,

hogy ez az a nemzedék, amelyet megáldott az Úr.”

 (Iz 61,9)

 

Kedves Testvérünk!

Az elmúlt esztendő novemberében felhívással fordultunk minden Hercegkúton született testvérünkhöz, melyben tájékoztattuk a Gombos-hegyi Kálváriának - csak közösségi összefogással megvalósítható - tervéről. Kértük, hogy mindazok, akiknek a lehetőségei megengedik, adományukkal anyagilag támogassák községünk e nagyszabású tervének a megvalósítását.

Köszönetet mondunk a gondviselő Istennek, hogy rendelt olyan embereket, akik a jó ügy mellé álltak, azt felkarolták, és érte anyagi áldozatot hoztak.  Az Ige arra tanít, hogy minden, amink van, Isten ajándéka. Minden jó szívvel adott adomány Isten dicsőítése, és az ilyen „jókedvű adakozót” szereti Isten.

Örömmel tájékoztatjuk, hogy 2004. május 31-éig a nemes szívű adakozók összesen 13.500.383 Ft adományt juttattak el az Egyházközség pénztárába, illetve bankszámlájára. Ez az összeg, valamint a befizetési ígérvények együttesen biztosítják a Gombos-hegyi Kálvária anyagi alapjait. Ez a tisztes összeg kifejezi azt a kötődést is, mely az itt élőket, elszármazottakat és támogató barátainkat összekapcsolja, s melynek eddig is számtalan tanúbizonyságát tapasztalhattuk.

Átérezzük azt a felelősséget, amelyet a támogatók ránk ruháztak, és ígérjük, hogy az adományt a leghatékonyabb módon fogjuk felhasználni. Tájékoztatjuk majd a tisztelt adományozókat a munkálatok haladásáról és a pénzeszközök felhasználásáról a Hercegkúti Hírek oldalain, valamint a nem helyben lakó testvéreinknek a nyár folyamán levél formájában adunk részletes beszámolót.

Hálás szívvel mondunk köszönetet a támogatásért és imádkozunk az adakozókért!

Kelt Hercegkúton, 2004. június 2-án.

 

Tisztelettel és köszönettel

a Gombos-hegyi Kálvária védnökei nevében:

 

Polyák József

esperes-plébános

Rák József

polgármester

 

7Vissza az előző oldalra


Az utolsó frissítés dátuma: 2012. február 19. vasárnap
©Naár János 2005